REGULAMIN

Regulamin Konkursu na Najlepszego Sportowca, Sportowca Młodzieżowego, Trenera i Drużynę Roku 2018 Gminy Strzelin

 

 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) są: Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin oraz Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o.
 2. Celem konkursu jest wyłonienie: najlepszego sportowca, najlepszego sportowca młodzieżowego, najlepszego trenera, najlepszej drużyny oraz najpopularniejszego sportowca i najpopularniejszej drużyny 2018 roku Gminy Strzelin.
 3. Pracownicy Organizatora zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach związanych z Konkursem.
 4. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Kapituła Konkursowa (zwana dalej "Kapitułą").
 5. Skład Kapituły Konkursowej zostanie ustalony przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin w drodze zarządzenia.
 6. Decyzje podjęte przez Kapitułę są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 Kategorie konkursowe

1.

- Najlepszy Sportowiec Roku 2018

- Najlepszy Sportowiec Młodzieżowy Roku 2018 (w chwili zgłoszenia do konkursu nominowany nie może być osobą pełnoletnią)                                                                                                                                        

- Najlepsza Drużyna Roku 2018

- Najlepszy Trener Roku 2018

2.

-Najpopularniejszy Sportowiec Roku 2018

-Najpopularniejsza Drużyna Roku 2018

3. Najlepszego sportowca, sportowca młodzieżowego, trenera i drużynę 2018 roku Gminy Strzelin wyłoni Kapituła Konkursowa, która oceni dorobek i osiągnięcia zgłoszonych kandydatów w 2018 r.

4.Najpopularniejszego sportowca oraz najpopularniejszą drużynę 2018 roku Gminy Strzelin wyłonią czytelnicy „Słowa Regionu Strzelińskiego” w ramach plebiscytu, oddając głosy na kuponach zamieszczonych w kilku kolejnych wydaniach tygodnika „Słowo Regionu Strzelińskiego”. Plebiscyt jest integralną częścią Konkursu.

Zgłaszanie kandydatów

 1. Zgłaszanie kandydatów we wszystkich kategoriach konkursowych odbędzie się w terminie do 29 marca 2019 r.
 2. Do Konkursu można zgłosić sportowców indywidualnych z gminy Strzelin, sportowców zrzeszonych w klubach reprezentujących gminę Strzelin, trenerów prowadzących kluby sportowe i sportowców  indywidualnych z gminy Strzelin oraz drużyny sportowe zarejestrowane na  terenie gminy Strzelin.
 3. Kandydatów na formularzach zgłoszeniowych (załączniki 1 i 2 do regulaminu) mogą zgłosić:

- Organizatorzy

- Kluby i organizacje sportowe zarejestrowane i działające na terenie gminy Strzelin,

 1. Kluby i organizacje sportowe mogą zgłosić maksymalnie po jednej  kandydaturze we wszystkich  głównych kategoriach plebiscytu.
 2. Organizator może zgłosić dowolną ilość kandydatów.
 3. Kandydaturę sportowca młodzieżowego może zgłosić rodzic, opiekun oraz klub za zgodą opiekuna/rodzica.
 4. Kandydatów do listy nominowanych sportowców, trenerów i drużyn należy zgłosić:                                                                                                                                                                                                                                        a. za pomocą prawidłowo wypełnionego formularzu dostępnego na stronie www.strzelin.plw zakładce pn. Konkurs Sportowy 2018 r. poprzez pocztę elektroniczną, nadsyłając formularz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    b.dostarczając osobiście formularz do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie (pokój nr 20).

Termin zgłoszenia kandydatur: 29.03.2019 r.

Zgłoszenie kandydata musi zawierać:

 1. prawidłowo wypełniony formularz z krótkim opisem nominowanego i jego dokonań sportowych w 2018 roku
 2. podpisaną przez nominowanego (w przypadku drużyny – przez uprawnioną osobę decyzyjną /zarządu/ organizacji sportowej) zgodę na udział w Konkursie oraz zgodę na upublicznianie wizerunku (zdjęcia i opisu) na potrzeby związane z promocją Konkursu w Internecie oraz innych mediach.
 3. Za ostateczny kształt listy i weryfikację zgłoszonych nominowanych odpowiada Kapituła Konkursowa .
 4. Ostateczna lista kandydatów wraz z prezentacją osiągnięć zostanie opublikowana 03 kwietnia 2019 r. na stronach internetowych www. www.strzelin.pl, www.sportstrzelin.plwww.sloworegionu.plwww.nowinystrzelinskie.pl,  kolejnych numerach „Słowa Regionu Strzelińskiego” oraz w gminnym dwutygodniku „Nowiny Strzelińskie”.

 

Głosowanie

 1. Głosowanie na najpopularniejszego sportowca i najpopularniejszą drużynę 2018 roku Gminy Strzelin odbędzie się :
 2. poprzez wrzucenie do urny prawidłowo wypełnionego, oryginalnego kuponu wyciętego z tygodnika „Słowo Regionu Strzelińskiego”. Urny zostaną rozstawione w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie przy ul. Ząbkowickiej 11 (pokój nr 20),  w Strzelińskim Ośrodku Kultury przy ulicy Mickiewicza 2 (punkt informacyjny – parter) oraz w siedzibie Strzelińskiego Centrum Sportowo- Edukacyjnego Sp. z o.o. przy ulicy Generała Leopolda Okulickiego 10 (obok kasy).                                                                                                                           b. kupony można również przesłać drogą pocztową na adres Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin z dopiskiem na kopercie „Konkurs na Najpopularniejszego Sportowca i Drużynę 2018 roku Gminy Strzelin”.                                                
 3. Na kuponie należy  wpisać nazwisko najpopularniejszego sportowca oraz nazwę najpopularniejszej drużyny roku. Ważne są wyłącznie te kupony, na których oddano głos w co najmniej jednej kategorii. Nieważne będą kupony, na których nie podano wszystkich wymaganych danych – imienia i nazwiska oraz kontaktowego numeru telefonu. Każdy może dostarczyć nieograniczoną ilość wypełnionych oryginalnych i prawidłowo wypełnionych kuponów.
 4. Kupony ukażą się w trzech najbliższych wydaniach „Słowa Regionu Strzelińskiego” począwszy od 03.04 poprzez 10.04 i 17.04.
 5. Głosować można do 26.04, przy czym w przypadku kuponów wysyłanych drogą pocztową, liczy się data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie.
 1. Za policzenie i weryfikację ważności oddanych w Konkursie głosów odpowiada Organizator.
 2. Zwycięzcami konkursu są sportowiec i drużyna którzy otrzymają najwyższą liczbę zsumowanych głosów.
 3. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska taką samą, najwyższą ilość głosów, uprawniających do odbioru nagrody, możliwe jest podjęcie przez Organizatora decyzji o zwiększeniu liczby laureatów.
 4. Wyniki głosowania  zostaną ogłoszone na gali podsumowującej Plebiscyt, a następnie podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem  stron internetowych: www.strzelin.pl,  www.sportstrzelin.plwww.sloworegionu.plwww.nowinystrzelinskie.pl, tygodnika „Słowo Regionu Strzelińskiego” i dwutygodnika „Nowiny Strzelińskie”.

Nagrody

 1. Nagrodami dla zwycięzców Konkursu są bony promocyjne do wykorzystania w punktach handlowych i usługowych, określonych przez Organizatora i podanych do publicznej wiadomości podczas gali podsumowującej Plebiscyt:

- Najlepszy Sportowiec Roku otrzymuje bon o wartości – 2.000 zł

- Najlepszy Sportowiec Młodzieżowy otrzymuje bon o wartości – 1.000 zł

- Najlepszy Trener Roku otrzymuje bon o wartości – 1.000 zł

- Najlepsza Drużyna Roku otrzymuje bon o wartości – 1.500 zł

- Najpopularniejszy Sportowiec Roku otrzymuje bon o wartości – 1.000 zł

- Najpopularniejsza Drużyna Roku otrzymuje bon o wartości – 1.000 zł

 1. Organizator i sponsorzy mogą przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia dla tych uczestników Konkursu którzy nie zajmą pierwszych miejsc w swoich kategoriach.
 2. Nagrody oraz wyróżnienia zostaną wręczone na uroczystej gali, podsumowującej Plebiscyt, zorganizowanej w sali widowiskowej Strzelińskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Mickiewicza 2 w Strzelinie.
 3. Termin, w jakim odbędzie się gala, zostanie podany do publicznej wiadomości na stronach internetowych www.strzelin.pl, www.sportstrzelin.pl oraz w „Słowie Regionu Strzelińskiego” i w gminnym dwutygodniku „Nowiny Strzelińskie”.
 4. O dokładnym terminie gali Organizator powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem sponsorów oraz  nominowanych w Plebiscycie.
 5. Wśród osób uczestniczących w gali zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe , a podstawą do otrzymania nagrody będzie okazanie wejściówki, której numer będzie tożsamy z wylosowanym numerem.
 6. Wśród osób, które oddały w Konkursie ważne głosy za pośrednictwem kuponów zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe, po które należy się zgłaszać do siedziby tygodnika "Słowo Regionu Strzelińskiego" (ul. Mickiewicza 8 w Strzelinie)
 7. Z udziału w wyżej wymienionych losowaniach wyłączeni są laureaci Konkursu (zwycięzcy kategorii ) oraz pracownicy Organizatora.

Ochrona danych osobowych

 1. Poprzez wzięcie udziału w głosowaniu, głosujący wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania jego danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu.
 2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Konkursie, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
 3. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania

w siedzibie Organizatora. Z uwagi na względy bezpieczeństwa właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.
 3. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

Lodowisko Strzelin

Godziny wejść:

poniedziałek - piątek: 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00

sobota - niedziela: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00

poniedziałek - piątek: od godziny 9:00 do godziny 14:00 grupy zoorganizowane (po wcześniejszej rezerwacji)

Cennik lodowiska 2018/2019

Biały Kościół

W związku z zakończeniem sezonu letniego dziękujemy wszystkim za odwiedzenie naszego Ośrodka Wypoczynkowego i zapraszamy do ponownego skorzystania z naszych usług w nowym sezonie 2019.

 

Nowości

 • XI Memoriał Stanisława Sobolewskiego +

 • Regulamin konkursy "Zimowe zabawy na lodzie" +

  Regulamin konkurs: “Zimowe zabawy na lodowisku”   §1 Postanowienie Ogólne Organizatorem konkursu (dalej: Konkurs) jest Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. Z Czytaj...
 • Spotkanie z Monika i Krzysztofem Krupa autorami książki "Królestwo szachów" +

 • Indywidualne Mistrzostwa Strzelina Dzieci i Młodzieży +

  Wyniki zawodów: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_3526/ Czytaj...
 • Łucznicy w Sieniawce. +

  Dnia 27 lutego 2016 odbyły sie Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Dzieci i Młodzików w Ścinawce Średniej . Klub SŁ Granit Reprezentowało Czytaj...
 • Ferie Zimowe II +

  Wyniki Czytaj Czytaj...
 • Turniej szachowy -Ferie Zimowe +

  W dniu 2 lutego rozegrano pod nową egidą,Centrum Sportowo-Edukacyjnym, pierwszy z zaplanowanych na ferie turniej szachowy. Tłoczno nie było ale za Czytaj...
 • Ośrodek Wypoczynkowy w Białym Kościele +

  Recepcja OWS czynna w miesiącu lutym :  sobota – niedziela od  godz. 8.00 – do godz. 20.00 Aktualny telefon numery:  Czytaj...
 • Sekcja Łucznicza +

  W dniu 19 stycznia 2016 o godz.18.00 (wtorek) w sali sportowej przy ul. Staromiejskiej 64 odbędzie się spotkanie organizacyjne zawodników, Czytaj...
 • Turnieje szachowe +

    Bardzo wskazane są zgłoszenia udziału na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Czytaj...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Zaprzyjaźnione Instytucje